Kupradinun, Piengchai. 2016. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 31 (1):006. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244223.