Kupradinun, Piengchai. 2015. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 30 (1):002. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244229.