สุขประสารทรัพย์ มลฤดี. 2020. “Message from the Editor”. Thai Journal of Toxicology 35 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/245018.