ศิริวราศัย จ. . (2018) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Toxicology, 33(2), p. 06. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622 (Accessed: 20 May 2024).