ศิริพานิชกร ก. (2020) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Toxicology, 23(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243628 (Accessed: 25 May 2024).