ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ (2020) “สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย”, Thai Journal of Toxicology, 24(2), p. 2. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836 (Accessed: 29 May 2024).