นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ (2020) “สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”, Thai Journal of Toxicology, 24(2), p. 3. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838 (Accessed: 29 May 2024).