ภัทราวรรณ น. . . and โชคถาวร น. . . (2020) “ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่”, Thai Journal of Toxicology, 24(2), p. 130. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863 (Accessed: 22 May 2024).