ประกอบศิลป์ จ. ., เบ็ญจพงษ์ เ., ม่วงศรีจันทร์ น. . and การพานิช ว. . (2020) “การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม”, Thai Journal of Toxicology, 24(2), p. 136. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243867 (Accessed: 22 May 2024).