สิงห์สูง ก. ., เบ็ญจพงษ์ เ. ., ม่วงศรีจันทร์ น. and การพานิช ว. . (2020) “สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส”, Thai Journal of Toxicology, 24(2), p. 146. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870 (Accessed: 29 May 2024).