แสงกระจ่าง ศ. . (2020) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Toxicology, 26(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244001 (Accessed: 29 May 2024).