แสงกระจ่าง ศ. (2020) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Toxicology, 27(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244061 (Accessed: 20 May 2024).