คูประดินันท์ เ. (2020) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Toxicology, 29(1-2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098 (Accessed: 22 May 2024).