สุขประสารทรัพย์ ม. (2020) “Message from the editor”, Thai Journal of Toxicology, 35(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/245018 (Accessed: 24 May 2024).