[1]
ศิริวราศัย จ. ., “สารจากบรรณาธิการ”, Thai J Toxicol, vol. 33, no. 2, p. 06, Dec. 2018.