[1]
ศิริพานิชกร ก., “สารจากบรรณาธิการ”, Thai J Toxicol, vol. 23, no. 1, Jun. 2020.