[1]
Thai Journal of Toxicology, “สารบัญ”, Thai J Toxicol, vol. 23, no. 1, Jun. 2020.