[1]
Thai Journal of Toxicology, “สารบัญ”, Thai J Toxicol, vol. 24, no. 2, Jun. 2020.