[1]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ, “สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย”, Thai J Toxicol, vol. 24, no. 2, p. 2, Jun. 2020.