[1]
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์, “สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”, Thai J Toxicol, vol. 24, no. 2, p. 3, Jun. 2020.