[1]
Thai Journal of Toxicology, “สารบัญ”, Thai J Toxicol, vol. 29, no. 1-2, Jun. 2020.