ศิริวราศัย จ. . “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology, vol. 33, no. 2, Dec. 2018, p. 06, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622.