ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. “สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย”. Thai Journal of Toxicology, vol. 24, no. 2, June 2020, p. 2, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836.