นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. “สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”. Thai Journal of Toxicology, vol. 24, no. 2, June 2020, p. 3, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838.