ภัทราวรรณ น. . ., and โชคถาวร น. . . “ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่”. Thai Journal of Toxicology, vol. 24, no. 2, June 2020, p. 130, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863.