ประกอบศิลป์ จ. ., เบ็ญจพงษ์ เ., ม่วงศรีจันทร์ น. ., and การพานิช ว. . “การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม”. Thai Journal of Toxicology, vol. 24, no. 2, June 2020, p. 136, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243867.