สิงห์สูง ก. ., เบ็ญจพงษ์ เ. ., ม่วงศรีจันทร์ น., and การพานิช ว. . “สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส”. Thai Journal of Toxicology, vol. 24, no. 2, June 2020, p. 146, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870.