แสงกระจ่าง ศ. . “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology, vol. 25, no. 1, June 2020, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243913.