คูประดินันท์ เ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology, vol. 29, no. 1-2, June 2020, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098.