สุขประสารทรัพย์ ม. “Message from the Editor”. Thai Journal of Toxicology, vol. 35, no. 1, June 2020, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/245018.