ศิริวราศัย จินตนา. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 33, no. 2 (December 31, 2018): 06. Accessed May 20, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622.