ศิริพานิชกร กนกรัตน์. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 23, no. 1 (June 1, 2020). Accessed May 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243628.