ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. “สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย”. Thai Journal of Toxicology 24, no. 2 (June 3, 2020): 2. Accessed May 20, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836.