นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. “สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”. Thai Journal of Toxicology 24, no. 2 (June 3, 2020): 3. Accessed May 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838.