ภัทราวรรณ นรารัตน์, and โชคถาวร นันทฤทธิ์. “ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่”. Thai Journal of Toxicology 24, no. 2 (June 3, 2020): 130. Accessed May 29, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863.