ประกอบศิลป์ จันทร์ฉาย, เบ็ญจพงษ์ เวณิกา, ม่วงศรีจันทร์ นริศรา, and การพานิช วีรยา. “การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม”. Thai Journal of Toxicology 24, no. 2 (June 3, 2020): 136. Accessed May 20, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243867.