สิงห์สูง กังสดาล, เบ็ญจพงษ์ เวณิกา, ม่วงศรีจันทร์ นริศรา, and การพานิช วีรยา. “สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส”. Thai Journal of Toxicology 24, no. 2 (June 3, 2020): 146. Accessed May 19, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870.