แสงกระจ่าง ศุลีพร. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 25, no. 1 (June 4, 2020). Accessed May 19, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243913.