คูประดินันท์ เพียงใจ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 29, no. 1-2 (June 5, 2020). Accessed May 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098.