สุขประสารทรัพย์ มลฤดี. “Message from the Editor”. Thai Journal of Toxicology 35, no. 1 (June 30, 2020). Accessed May 29, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/245018.