1.
ศิริวราศัย จ. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol [Internet]. 2018 Dec. 31 [cited 2024 May 29];33(2):06. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622