1.
ศิริพานิชกร ก. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 1 [cited 2024 May 23];23(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243628