1.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 3 [cited 2024 May 29];24(2):2. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836