1.
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 3 [cited 2024 May 20];24(2):3. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838