1.
ภัทราวรรณ น, โชคถาวร น. ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 3 [cited 2024 May 23];24(2):130. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863