1.
ประกอบศิลป์ จ, เบ็ญจพงษ์ เ, ม่วงศรีจันทร์ น, การพานิช ว. การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 3 [cited 2024 May 24];24(2):136. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243867