1.
สิงห์สูง ก, เบ็ญจพงษ์ เ, ม่วงศรีจันทร์ น, การพานิช ว. สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 3 [cited 2024 May 24];24(2):146. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870