1.
แสงกระจ่าง ศ. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 4 [cited 2024 May 20];26(1). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244001