1.
คูประดินันท์ เ. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol [Internet]. 2020 Jun. 5 [cited 2024 May 24];29(1-2). Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098