[1]
โพธิ์ทอง ธ. , เมฆอรุณ ป. และ ชูสำโรง ส. 2019. การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. วารสารเกษตรนเรศวร. 16, 2 (ธ.ค. 2019), 10–17.